پرشسنامه سنجش نیازهای اساسی

پرسشنامه سنجش نیازهای اساسی گلاسر را می‌توانید از اینجاد دانلود کنید:

 

BNQ.pdf