پرسشنامه NEO-FFI

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است. پرسشنامه را از لینک زیر دانلود کنید، هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.

 

NEO.pdf