پرسشنامه NEO-FFI

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است. پرسشنامه را از لینک زیر دانلود کنید، هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.   NEO.pdf
ادامه مطلب

پرسشنامه طرح واره یانگ

افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند . لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد . اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید ، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است . اگر دوست دارید ، جمله را به گونه ای …
ادامه مطلب

پرسشنامه میلون 2

معرفی پرسشنامه چند محوری بالینی میلون و کاربردهای آن : پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استانداردشده است که دامنه‌ی گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می‌سنجد، مخاطبان آن افراد بالای ۱۸ سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می‌باشد و دومین پرسشنامه پراهمیت پس از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا (MMPI) است.   1-بیشتر به میل خود رفتار میکنم …
ادامه مطلب