پرسشنامه NEO-FFI

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است. پرسشنامه را از لینک زیر دانلود کنید، هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.   NEO.pdf
ادامه مطلب

پرسشنامه طرح واره یانگ

افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند . لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد . اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید ، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است . اگر دوست دارید ، جمله را به گونه ای …
ادامه مطلب

پرسشنامه میلون 2

معرفی پرسشنامه چند محوری بالینی میلون و کاربردهای آن : پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استانداردشده است که دامنه‌ی گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می‌سنجد، مخاطبان آن افراد بالای ۱۸ سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می‌باشد و دومین پرسشنامه پراهمیت پس از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا (MMPI) است.   1-بیشتر به میل خود رفتار میکنم …
ادامه مطلب

Mediating Role of Gender-Related Personality Traits in the Relationship between Identity Styles, Attachment with SelfDifferentiation in Nurse Students

Based on the results, it can be argued that in order to reduce self-differentiation as a negative psychological factor, attention to the identity styles and attachment as an interpersonal factor is essential in the field of personality dimensions of nursing students.   Mediating Role of Gender-Related Personality Traits.pdf
ادامه مطلب

رابطه تاب‌آوری مادر با پرخاشگری رابطه ای دختران نوجوان

هر چه تاب آوری بالا برود مولفه های پرخاشگری پایین میآید بجز پرخاشگری کلامی که روی آن تاثیری ندارد. تاب آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 0/22 گزارش شده است. پیشنهادپژوهشگر آموزش تابآوری می باشد.   رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf  
ادامه مطلب

رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان

هر چه تاب آوری مادران بالا برود خودکارآمدی دختران بالامی رود. میزان تاب آوری با خودکارآمدی همبستگی مثبت معنی‌دار دارند. تاب‌آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 22 /0 گزارش شده است. پیشنهاد پژوهشگر آموزش تابآوری می‌باشد.   رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf
ادامه مطلب

رابطه ایده‌آل من و نوجوانم

تاب‌آوری یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه روانشناختی می‌باشد. وقتی سخن از سرمایه به میان میآید، چهار نوع سرمایه در نظر ما مجسم میگردد: سرمایه مادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی. ما برای نیک زیستن نیاز به سرمایه مادی داریم، سرمایه انسانی نیز همان مهارت‌ها و دانش‌هایی هستند که ما می‌توانیم آنها را بکار بگیریم و از طریق آنها امرار معاش بکنیم. منظور از سرمایه اجتماعی، تعاملات غنی اجتماعی …
ادامه مطلب